Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi združením právnických osôb Klaster
LIPTOV – združenie cestovného ruchu (ďalej len „Klaster LIPTOV“) a držiteľom regionálnej zľavovej
karty LIPTOV Region CARD 2012 (ďalej len „držiteľ karty“).

1.1 Definícia produktu - regionálna zľavová karta „LIPTOV Region Card 2012“
Regionálna zľavová karta LIPTOV Region Card (ďalej len „LIPTOV Card“) je karta s čiarovým kódom
a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške od 5% do 50% na ponuku
služieb partnerských výletných miest, atraktivít a zariadení. Za jednorazový paušálny poplatok mu
umožní zľavnený vstup do rôznych atraktivít a výletných miest lokalizovaných v regióne Liptov.
Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atraktivít v ponuke LIPTOV Card sú zmluvnými partnermi
LIPTOV Card (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu LIPTOV Card vydáva a distribuuje cez zmluvné
predajné miesta združenie Klaster LIPTOV.

1.2 Držiteľ karty
1.2.1. Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú LIPTOV Card na autorizovanom predajnom mieste
alebo priamo v pokladni výletného miesta alebo atraktivity. Karta je neprenosná, znie na meno jej
držiteľa. Poskytovanie LIPTOV Card tretím osobám je zakázané.
1.2.2. V prípade predaja karty cez internet alebo cez niektoré zmluvné predajné miesto môže byť
karta nahradená za vymeniteľný „voucher“ v tlačenej podobe. Tento bude vymeniteľný za kartu LIPTOV
Card u vybraných predajných miest v regióne LIPTOV, vopred oznámených držiteľovi „vouchera“.

1.3 Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“
Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ (ďalej len „sprievodca“) je distribuovaná s LIPTOV Card a
vydáva ju Klaster LIPTOV na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Získava ho bezplatne každý,
kto si zakúpi LIPTOV card. V sprievodcovi s mapou sú uvedené všetky výletné miesta a atraktivity s
krátkym popisom ponúkaných služieb, adresami, otváracími hodinami, odporúčanými tipmi a frekvenciou
využitia LIPTOV Card v zmluvnom výletnom mieste, atraktivite alebo zariadení.

1.4 Predajná cena LIPTOV Card

LIPTOV Card je dostupná za cenu, ktorá je uvedená v aktuálne platnom cenníku a prezentovaná na predajných miestach, v tlačenom sprievodcovi a internetovej stránke www.liptovcard.sk.

1.5 Uzavretie zmluvy
Zmluvný vzťah („LIPTOV Card -zmluva“) medzi Klastrom LIPTOV a držiteľom karty vzniká zaplatením
kúpnej ceny pri predaji LIPTOV Card alebo vytlačení „voucheru“ na predajnom mieste. Na predajnom
mieste bude meno a priezvisko držiteľa karty, spolu s čiarovým kódom a unikátnym číslom a dobou
platnosti karty vytlačené na zadnej strane LIPTOV card.

1.6 Predajné miesta
Predajnými miestami sú vybrané výletné miesta a atraktivity ponúkané v LIPTOV Card, ubytovacie
zariadenia v regióne LIPTOV, spoločnosť Ticketportál a jej zmluvní partneri na Slovensku, v Čechách,
Maďarsku a Poľsku, informačné centrá, cestovné kancelárie a agentúry v regióne Liptov a predajňa
Interšport v Liptovskom Mikuláši.

1.7 Práva držiteľa karty
1.7.1. Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti LIPTOV Card využívať všetky zľavnené služby
zmluvných partnerov v rozsahu a kvalite uvedenej v sprievodcovi. Prevádzkovateľom služieb výletných
miest, atraktivít a gastronomických zariadení nie je Klaster LIPTOV. Platný je popis
ponúkaných služieb, otváracia doba a prevádzková kapacita uvedená v sprievodcovi.
1.7.2. Výletné miesto, atraktivita ako aj gastronomické zariadenie sú oprávnené
podrobiť kontrole majiteľa LIPTOV Card a overiť jeho identitu. Ponúkané služby môže využívať držiteľ
karty, po tom, čo na vstupe predloží LIPTOV Card a platný preukaz totožnosti s fotografiou. Každé
použitie LIPTOV Card je v danom výletnom mieste, atraktivite a zariadení registrované elektronickým
čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do pretlačeného
formulára.
1.7.3. Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera LIPTOV Card automaticky stáva jeho
klientom. Všetky nároky majiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera,
predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky
vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému
partnerovi. Klaster LIPTOV neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní
služieb daného zmluvného partnera. Klaster LIPTOV nie je povinný prevádzať kontroly u zmluvných
partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá
žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov LIPTOV Card a nezabezpečuje nad
nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom LIPTOV Card a držiteľom karty upravujú platné
obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

1.8 Povinnosti držiteľa karty
Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť,
keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa
posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. LIPTOV
Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané.
Zneužitie karty oprávňuje Klaster LIPTOV k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 1.10.

1.9 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov
1.9.1. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov LITPOV Card môže dôjsť
vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím
alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné
dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má Klaster LIPTOV so
zmluvným partnerom LIPTOV Card právo predčasne ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti
LIPTOV Card. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe
vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový
výpadok služieb oznámi Klaster LITPOV v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke
www.liptovcard.sk.
1.9.2. Zmena cien služieb u partnera je vyhradená. Klaster LIPTOV nezodpovedá za cenovú politiku
zmluvných partnerov LIPTOV Card a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných
partnerov LIPTOV Card je nemenná počas doby platnosti LIPTOV Card.
1.9.3. Drtiteľ karty je povinný písomne ohlásiť združeniu Klaster LITPOV prípadnú zmenu osobných
údajov. V prípade, že držiteľ karty zmenil počas doby trvania karty svoju adresu, avšak túto
skutočnosť neohlásil, nadobudnú účinnosť písomné oznámenia zo strany Klaster LIPTOV zaslané na
poslednú doručovaciu adresu uvedenú držiteľovi karty.

1.10 Doba platnosti zmluvy
1.10.1. LIPTOV Card-zmluva platí počas doby platnosti LIPTOV Card, ktorá je uvedená na vydanej karte 
(
ďalej lendoba platnosti zmluvy“). Karta je platná počas turistickej sezóny, v ktorej bola vydaná a jednu ďalšiu bezprostredne nasledujúcu turistickä sezónu (turistická sezóna LETO - 01.05. - 14.11., turistická sezóna ZIMA - 15.11. - 30.04.). Po uplynutí doby platnosti stráca LIPTOV Card automaticky svoju platnosť bez toho, že by zmluva musela byť vypovedaná. Držiteľ karty je oprávnený využívať LIPTOV Card počas doby platnosti zmluvy a LIPTOV Card.
1.10.2. Držiteľ karty a združenie Klaster LIPTOV sú oprávnení na základe závažných dôvodov
predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať LIPTOV Card-zmluvu. Dôvodom pre ukončenie
zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám.
Klaster LIPTOV je v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať. Držiteľ karty je povinný
LIPTOV Card bez odkladu vydať.
1.10.3. Prenos bonusových služieb od zmluvných partnerov do ďalšej turistickej sezóny bude
automaticky možný po ukončení aktuálnej turistickej sezóny.

1.11 Strata/ krádež
Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Klastru LIPTOV, ktorý
kartu okamžite zablokuje. Držiteľovi karty bude za aktuálnu cenu novej LIPTOV Card vystavená nová
karta.

1.12 Ochrana dát
Klaster LIPTOV registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktoré získa na základe
nadobudnutého zmluvného vzťahu upravujúceho podmienky požívania LIPTOV Card. Sú to
predovšetkým meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát bydliska, emailová adresa a tiež
spôsob, dátum, rozsah a preferencie využívaných služieb (
ďalej len údaje“). Tieto údaje môžu byť
využité zo strany Klastra LIPTOV na marketingové účely. Údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom
vylepšenia ponuky LIPTOV Card. Klaster LIPTOV sa zaväzuje k tomu, že pomocou zabezpečovacieho
systému ochráni jemu zverené údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými osobami.
Klaster LIPTOV sa zaväzuje, že údaje nebude ďalej postupovať ani ich dávať k dispozícii tretím osobám.
Poskytovanie údajov ďalším osobám je dovolené len s písomným súhlasom držiteľa karty.

1.13 Miesto plnenia a miesto súdneho konania
V prípade súdnych sporov platí výhradne slovenské právo. Za miesto súdneho konania pre LIPTOV
Card zmluvy bol určený príslušný Okresný súd Liptovský Mikuláš.